Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van het ‘Intelligent Learning Centre BV’, gevestigd aan de Zeverijnstraat 24-R, 1216 GK te Hilversum.

Artikel 1. Definities
• ILC: het Intelligent Learning Centre B.V. en alle aan het ILC gelieerde ondernemingen, dan wel ondernemingen waarin het ILC een belang bezit.
• Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten.
• Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt.
• Training: cursus, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
• Open training: training met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
• ‘In company’-training: training met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
• Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van het ILC, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training
1. Inschrijving voor de door het ILC te verzorgen open trainingen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. Het ILC bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-training
1. Ter zake een ‘in company’-training zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij het ILC.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-training komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Het ILC is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open training
1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente cursusbrochure die door het ILC is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
2. Bij aanmelding voor een training middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
4. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-training
1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling
1. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt het ILC een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van het ILC of door middel van storting op een door het ILC aangewezen bank- of girorekening.
3. Bij levering op rekening, uitsluitend na voorafgaande toestemming van ILC, dient betaling door ILC te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum. 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
5. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor het ILC voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
6. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de cursusprijs door het ILC is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de training deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Verplaatsing data ‘incompany’-training door de opdrachtgever
Een trainingsdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open training door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open training is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste trainingsdag.
2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste trainingsdag wordt € 50,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot twee (2) weken voor de eerste trainingsdag zal 30% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen twee (2) weken voor de eerste trainingsdag zal 50% van het verschuldigde cursusgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering vanaf de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 10. Verhindering van de cursist
1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één (1) week voor de eerste trainingsdag wordt aangemeld bij het ILC. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training op andere data of datum. Bij overboeking vanaf vier (4) weken tot een (1) week voor aanvang van de training worden € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij overboeking binnen één (week) voor aanvang van de training bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 35,-.

Artikel 11. Annulering door het ILC
Het ILC behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Het ILC zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt het ILC de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Het ILC is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van het ILC of de annulering van de cursusovereenkomst door het ILC, tenzij aan het ILC opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien het ILC op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door het ILC voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het ILC is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer
Het ILC is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 15. Reclame
1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de training samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan de directeur van het ILC. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van het ILC en overeenkomsten tussen het ILC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

Comments are closed.